Information om årsstämma 2021

Styrelsen kommer att kalla till stämma söndag 11:e april 2021. Formell kallelse till stämman kommer vara medlemmarna tillhanda enligt stadgar.

För de medlemmar som önskar lämna motioner till stämman skall dessa vara styrelsen tillhanda senast fredag 12:e mars 2021. Mall för motionens utförande finner ni nedan. Motioner görs på sidan kontakt eller skickas till styrelsens e-mail kontakt@brfbetula.se. Man kan också lägga ett brev i styrelsens brevlåda i sophuset på gården. Frågor som inte motionerats i tid kommer ej att behandlas på stämman.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida i god tid innan föreningsstämman. Medlem som önskar utskrivet exemplar ombeds kontakta styrelsen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen


Motionsmall:

Motion till BRF Betula I Kungsbacka

Datum:
Motionär/motionärer:
Lägenhetsnummer:

Rubrik – Informativ och tydlig

Bakgrund – Vad är anledningen till att motionen behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.

Motivering – Beskriv problemet och varför det finns behov att lösa frågan. Beskriv även eventuella hinder eller problem.

Förslag till beslut/yrkande – Beskriv förslag till beslut/yrkande.

Bifoga eventuella bilagor